Miejskie Przedszkole nr 5

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!

40-050 Katowice
ul. Gen. J. Zajączka 6

Wyszukaj:

Zasady odpłatności za Miejskie Przedszkole Nr 5 w Katowicach:

Podstawa prawna:
• Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148).
• Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990( Dz. U. z 2019r. poz. 506 ).
• Uchwała  nr LXI/1263/18 Rady Miasta Katowice z 25 października 2018r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane

przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
• Zarządzenie wewnętrzne nr 4/2019  Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Katowicach.


1. Opłata za wyżywienie wynosi: 6,00 zł w tym:
• śniadanie - 1,50 zł
• obiad - 3,00 zł
• podwieczorek - 1,50 zł
2. Opłata za pozostałe świadczenia:
• 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę, poza czasem określonym powyżej,
• 0,65 zł za każdą rozpoczętą godzinę dla drugiego dziecka w rodzinie, uczęszczającego do przedszkola,
• 0,00 zł dla trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie, uczęszczającego do przedszkola.

(dzieci sześcioletnie, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne są zwolnione z opłat

 za pobyt w placówce poza czasem realizacji podstawy programowej)
3. Opłata za żywienie dla dzieci korzystających z pomocy MOPS - 13,54 zł.
Opłata za wyżywienie jest wnoszona z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca

Opłata za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej jest płacona  do 10 dnia miesiąca następującego

po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego zgodnie ze złożoną deklaracją co do ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu

 i stanem faktycznym;

Za sprawy związane z odpłatnością za przedszkole odpowiada dyrektor oraz samodzielny referent.

 

 

 

Udostępniający: Iwona Syposz
Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona Syposz
Czas wytworzenia: 02.09.2019r.

Czas udostępnienia: 02.09.2019r.

 

 

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serdecznie zaprasza!!!!! Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach serecznie zaprasza!!!!!